O firmie

EV Consulting to podmiot doradczy, który od 14 lat specjalizuje się w usługach pozyskiwania dofinansowania ze źródeł krajowych oraz środków UE.

Łączna kwota pozyskanych dotacji przekroczyła 100 mln zł.

Skuteczność, rozumiana jako % pozytywnych decyzji w stosunku do ilości złożonych aplikacji, wynosi 90%.

 

Usługi

Pozyskiwanie dotacji
Pozyskiwanie dofinansowania w ramach: -Regionalnych Programów Operacyjnych -Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój -Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko -Funduszy Norweskich Pozyskiwanie funduszy unijnych w różnych zakresach tematycznych, w tym IT, B+R, innowacji produktowych, procesowych, nowych technologii, wdrożeń wyników B+R, internacjonalizacji, inwestycji OZE, EE, renowacji zabytków itp.
Rozliczanie projektów
Prowadzenie procesu rozliczania, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z harmonogramem, nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji wydatków, opisywanie dokumentów księgowych, sporządzanie wniosków o płatność, weryfikacja postępowań ofertowych.
Tworzenie i obsługa stron internetowych
Tworzenie stron internetowych z zastosowaniem html, css, js oraz w cms wordpress. Obsługa, zmiany na istniejących stronach www.
Biznes plany i studia wykonalności
Opracowywanie biznes planów, studiów wykonalności do celów aplikowania o dofinansowanie UE jak również do celów ubiegania się o finansowanie kredytowe.
Modele internacjonalizacji
Opracowywanie modeli internacjonalizacji/ strategii rozwoju eksportu do celów ubiegania się o dofinansowanie w zakresie rozpoczęcia i rozwoju sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych.
Cyfrowe mapy wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0
Przygotowywanie map drogowych dla przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 do celów aplikowania o dofinansowanie

Kontakt

Adres
EV Consulting Emilia Wróblewska
Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa
Dane kontaktowe
E-mail: ewroblewska@evconsulting.pl Phone: 601 236 052